Klif finance banner

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky služeb poskytovaných na serveru www.origo-reality.cz (dále jen „Smluvní podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

 1. B3 Technology, s.r.o., IČ: 07330600, se sídlem Novostavby 126/23, 435 11 Lom, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42102 (dále jen „Provozovatel“) provozuje server dostupný z URL adresy www.origo-reality.cz (dále jen „Server“).
 2. Smluvní vztahy jakož i práva a povinnosti mezi Provozovatelem a ostatními osobami využívajících Služeb Serveru se řídí těmito Smluvními podmínkami.
 3. Provozovatel poskytuje prostřednictvím Serveru Služby sloužící ke komerčním, nebo osobním účelům. Druhy, vymezení, ceny a ostatní náležitosti poskytovaných Služeb se mohou průběžně měnit podle aktuální nabídky.
 4. Služby Serveru poskytovaných za úplatu může využívat osoba podnikatele (ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Zájemce“).

II. Definice užitých pojmů

 1. „Uživatelem“ – se rozumí jakákoliv osoba, která navštíví URL adresu www.origo-reality.cz nebo využije služeb Serveru. Není-li ve Smluvních podmínkách výslovně uvedeno v daném ustanovení u užití tohoto pojmu jinak, považují se za Uživatele i Klienti a Zájemci.
 2. „Službou/ami“ – se rozumí, pro účely těchto Smluvních podmínek Služby, provozované prostřednictvím Serveru.
 3. „Klientem“ – se rozumí osoba Zájemce, která uzavřela platnou smlouvu s Provozovatelem v záležitostech využití zpoplatněných Služeb dle platné nabídky.
 4. „Dílem“ - se rozumí audiovizuální příspěvek vložený na Server.
 5. „Klientským účtem“ – se rozumí založení osobního účtu, umožňující Klientovi přístup a správu dat a informací.
 6. „Vkládaným obsahem“ - se rozumí veškerá Díla, soubory či jejich části a jakékoliv další informace vkládané Uživateli na Server.

III. Vytvoření Klientského účtu

 1. Klient si nevytváří Klientský účet, účet je Klientovi vytvořen přímo Provozovatelem Serveru, a to na základě žádosti Klienta anebo vyplývá-li to z účelu smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zájemcem.
 2. Vytvoření a užívání Klientského účtu je Provozovatelem zpoplatněno. Výše registračního poplatku je stanovena dle doby trvání, na kterou je užívání Klientského účtu. Tento poplatek je nevratný a nepřenositelný.
 3. Klientský účet vytvoří Provozovatel nejpozději do jednoho týdne od následujícího dne, kterým byla připsána platba na účet Provozovatele.
 4. Klientský účet je vytvořen na základě podkladů a informací poskytnutých Klientem za tímto účelem Provozovateli. Klient je povinen poskytnout Provozovateli potřebnou dokumentaci nejpozději v den uskutečnění platby registračního poplatku. V případě, že tak neučiní, Provozovatel neručí za včasné vytvoření Klientského účtu dle těchto Obchodních podmínek.
 5. Přihlašovací heslo a přihlašovací login bude Klientovi zaslán na uvedený kontaktní e-mail neprodleně poté, co byl Provozovatelem vytvořen jeho účet.
 6. Provozovatel neručí za škodu způsobenou Klientovi zneužitím jeho Klientského účtu, pokud sdělil přihlašovací údaje 3. osobě anebo si počínal při jejich ochraně nedbale.
 7. Klient je povinen poskytovat Provozovateli pravdivé a úplné osobní údaje odpovídající aktuálnímu stavu. Jakoukoliv změnu v těchto údajích je povinen Klient okamžitě nahlásit Provozovateli. Neučiní-li tak, Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu, která tímto Klientovi vznikla.

IV. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Služby jsou poskytovány Uživatelům bezplatně, není-li stanoveno jinak.
 2. Uživatelé zcela odpovídají za Vkládaný obsah. Vkládaný obsah nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky. Je zakázáno na Server umisťovat a šířit takový Vkládaný obsah, který zejména:
  • porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) třetích osob;
  • vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s právními předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž může poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku jiného soutěžitele nebo může být způsobilý tak učinit;
  • obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;
  • obsahuje pasáže, jež podněcují k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;
  • obsahují pasáže, jež svádí jiné ke zneužívání návykové látky nebo je v tom podporují anebo zneužívání takové látky jinak podněcují;
  • obsahuje pasáže, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu;
  • obsahuje pasáže, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;
  • obsahuje pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;
  • obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá;
  • obsahuje pornografická díla, má sexuální či erotický obsah, je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními principy;
  • umožňuje přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům;
  • obsahuje nepravdivý údaj o jiné osobě, který je způsobilý ohrozit vážnost osoby u spoluobčanů, zejména poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu; obsahuje nepravdivý údaj, který je způsobilý ohrozit dobrou pověst třetích osob.
  • podporuje nebo propaguje hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevuje sympatie k těmto hnutím;
  • popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidy nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.
 3. Uživatelé nemohou do Vkládaného obsahu vkládat jakoukoliv reklamu. Uveřejňování reklamy je vyhrazeno pouze Provozovateli serveru. Za reklamu se považuje pro účely těchto Smluvních podmínek i jakákoliv URL adresa a neplacené odkazy.
 4. Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do autorských práv k dílům, umístěným na Serveru, ani tato díla šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu autora nebo vykonavatele autorských práv.
 5. Uživatel se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení Serveru, ohrozit či ohrožovat provoz Serveru nebo získávat ze Serveru osobní údaje o jiných Uživatelích.
 6. Porušuje-li Uživatel zvlášť závažným způsobem tyto Smluvní podmínky, je Provozovatel oprávněn odepřít mu přístup na stránky Serveru a užívání Služeb.

V. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu jednostranně omezit Uživateli (vyjma Klientů) přístup na Server a používání jeho Služeb.
 2. V případě, že se Klient dopustí jednání, které je v rozporu s těmito Smluvními podmínkami, je Provozovatel serveru oprávněn Klientovi zrušit Uživatelský účet a to bez náhrady.
 3. Provozovatel serveru neposkytuje Uživateli žádnou záruku za nepřetržitý provoz Služeb, dostupnost Služeb, jakož i za šířku pásma (rychlost připojení k serveru).
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytované služby na Serveru www.origo-reality.cz, a to i bez předchozího upozornění Uživatele.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel serveru se zavazuje veškeré informace získané při provozu Serveru chránit ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatel souhlasí a potvrzením těchto Smluvních podmínek stvrzuje svůj souhlas se zpracováním a využitím uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas dle tohoto odstavce je poskytován Provozovateli serveru na dobu neurčitou a lze jej kdykoliv bezplatně u Provozovatele serveru písemnou formou odvolat.
 3. Uživatel tímto ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že Provozovatel serveru bude oprávněn zasílat Uživateli e-mailové zprávy, které budou obchodními sděleními ve smyslu ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., obsahujícími zejména, nikoli však pouze, informace o Serveru a o obsahu Serveru.
 4. Provozovatel Serveru si vyhrazuje právo tyto Smluvní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit jednostranným aktem. Nové Smluvní podmínky musí být pro Uživatele lehce dostupné a na jejich změnu musí být upozorněno vhodným způsobem na samotném Serveru. Nové Smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění.
 5. V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírnou cestou, sjednávají Provozovatel Serveru a Uživatel místní příslušnost soudů k řešení těchto sporů, a to soudů místně příslušných dle sídla Provozovatele Serveru.
 6. Pokud by mělo být některé ustanovení těchto Smluvních podmínek neplatné pro rozpor s obecně platnými předpisy nebo by se snad v průběhu spolupráce Provozovatele serveru a Uživatele neplatným stalo, sjednává se, že tato neplatnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení těchto Smluvních podmínek a na jejich celkovou platnost a účinnost. Provozovatel serveru v takovém případě nahradí předmětné neplatné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního znění.
 7. Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2021.