Výpověď z nájmu

Výpověď z nájmu může být problematický a nepříjemný úkon jak pro pronajímatele tak pro nájemníka. Obč. zákoník chránil spíše nájemníka, který požíval extenzivní zákonnou ochranu i v případě úmyslného porušování nájemní smlouvy.

Od 1. ledna 2014 ustanovením §2291 NOZ nově platí, že poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Nový občanský zákoník je právním předpisem, který klade velký důraz na dobré mravy a základní principy lidské slušnosti.

Nájemce poruší smlouvu zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak těžké škody nebo obtíže pronajímateli či osobám, které v domě bydlí, nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Vzhledem k tomu, že okamžité skončení nájmu ze strany pronajímatele je obecně velkým zásahem do života nájemníka, stanovil zákonodárce další dvě podmínky, které musí pronajímatel splnit, aby byla výpověď bez výpovědní doby platná.

Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží. Jinými slovy, problematický nájemník musí před „okamžitou" výpovědí ještě dostat poslední šanci napravit závadný stav.

Pokud tuto šanci promarní, lze podat výpověď, ale v této výpovědi je třeba podrobně popsat, v čem závažné porušení smlouvy spočívalo, jinak není taková výpověď platná.

Zároveň musí pronajímatel do výpovědi zahrnout poučení nájemce, že má možnost do jednoho měsíce vznést námitky. Pokud pronajímatel výpověď do jednoho měsíce od obdržení námitek neodvolá, může nájemce do dvou měsíců od uplynutí lhůty k odvolání výpovědi podat k soudu žalobu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi.

Teprve po podání takové výpovědi nájemní vztah okamžitě skončí a pronajímatel může přistoupit k převzetí bytu či k zahájení procesu vystěhování nájemníka soudní cestou.

TOPlist